RelationHandelsbanken

Artiklar

Kommiténs målsättning är att genomföra nedanstående aktiviteter under 2014.

Genomföra en uppföljande naturinventering av den inventering som genomfördes år 1998. För detta arbete tänker vi samarbeta med Lantbruksuniversitetet.

Fortsätta gräsröjning av de områden som är intressanta enligt genomförd inventering.

Ta fram underlag till och sätta upp informationsskyltar på banan vid de platser där intressanta kultur- och naturmiljöer finns.

Uppföljande undersökning av kemikalieinnehållet på utgående vatten från dammarna till Hågaån.
Utföres 2015

Försiktig röjning av slånsnåren mellan kiosken och hål nr 9.

Borttagning av granar vid tee på 8:e hålet, lilla banan.

För att få kunskap om hur vi bäst och lättast sparar energi för driften av klubbhuset skall vi utföra en energideklaration.

Kontakta vår elleverantör Vattenfall och ställa krav på att den el vi köper in är grön el.

Fortsätta att i största möjliga utsträckning använda det biologiska mögelsvampspreparatet Werdera Turf.

Fortsätta utvärdering av stråförkortningsmedel på greenerna för att få mindre klippbehov.

Några flera fågelholkar skall tillverkas och sättas upp.

För att göra klubbområdet tillgängligt även vintertid skall vi ploga promenadvägar och vid tillräcklig snötillgång preparera skidspår.

Beräknade kostnader för att genomföra ovanstående aktiviteter.

  1. 5 000 kr
  2. 15 000 kr